Browsed by
Miesiąc: Styczeń 2017

Filozofia praktyczna 2

Filozofia praktyczna 2

Ponownie „Zaufaj życiu” Marcina Fabjańskiego:

Opie­ra­nie szczęścia na wy­obrażeniu tego, jak po­win­no ono wyglądać, tyl­ko nam to szczęście za­bie­ra.

 

Jed­no z nie­bez­pie­czeństw, ja­kie kryją się za po­go­nią za szczęściem i ucieczką od nieszczęść, po­le­ga na tym, że za szczęście uzna­je­my przy­jem­ność, a za nieszczęście – przy­krość. Kie­dy tak się dzie­je, tra­ci­my wol­ność. 

Filozofia praktyczna 1

Filozofia praktyczna 1

Cytując za Marcinem Fabjańskim:

Tra­dy­cje prak­ty­ki fi­lo­zo­ficz­nej mogą być dla nas in­spi­racją, ale akt fi­lo­zo­fo­wa­nia wy­ma­ga sa­mot­ne­go prze­dzie­ra­nia się przez błędy myśle­nia, „wdru­ki” kul­tu­ro­we, skłonność umysłu do przełącza­nia się na au­to­pi­lo­ta. Każda fi­lo­zo­fia prak­tycz­na jest fi­lo­zo­fią oso­bistą.