Filozofia praktyczna 1

Filozofia praktyczna 1

Cytując za Marcinem Fabjańskim:

Tra­dy­cje prak­ty­ki fi­lo­zo­ficz­nej mogą być dla nas in­spi­racją, ale akt fi­lo­zo­fo­wa­nia wy­ma­ga sa­mot­ne­go prze­dzie­ra­nia się przez błędy myśle­nia, „wdru­ki” kul­tu­ro­we, skłonność umysłu do przełącza­nia się na au­to­pi­lo­ta. Każda fi­lo­zo­fia prak­tycz­na jest fi­lo­zo­fią oso­bistą. 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *